Specificul pedagogiei Waldorf

Posted by on 22 februarie 2017

– Scurt ghid pentru viitorul părinte de la clasa pregătitoare –

Liceul Waldorf din Timișoara face parte din grupul școlilor a căror activitate pedagogică este coordonată de către Federația Waldorf din România, dar și de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale. Fiind o unitate de învățământ alternativ, avem grijă ca părinții să poată alege o asemenea alternativă pentru educația copiilor lor ca urmare a înțelegerii principiilor care stau la baza pedagogiei Waldorf.

Procesul de învăţământ şi orarul şcolii, realizat pe baza planului de învăţământ WALDORF, are următoarele principii specifice pedagogiei Waldorf:

1. PRINCIPIUL FUNDAMENTAL: Abordarea integrală a fiinţei umane conform cu specificul vârstei si având ca ţel dezvoltarea personalităţii copiilor.

2. Principiul educaţiei permanente se referă la faptul ca educaţia începe odată cu naşterea fiinţei umane si devine o dimensiune a existentei sale pe parcursul întregii vieţi.

3. Principiul organizării ritmice a situaţiei educaţionale.

Ţinând cont de faptul, că toate procesele vitale sunt susţinute de un anumit ritm, că însăşi dezvoltarea fiinţei umane este supusă unor transformări ce au loc într-o anumită desfăşurare ritmică, apare drept firească sarcina de a îngloba acest principiu al ritmului în cadrul procesului de învăţământ, luându-se în considerare în special succesiunea şi specificitatea anotimpurilor.

Acest ritm este reflectat în pedagogia Waldorf prin planificarea pe „epoci de studiu” (etape, perioade de 2-5 săptămâni) a materiilor de bază, ca şi în pregătirea serbărilor (serbarea anuală constituind un exemplu de moment „cheie”). Acest învăţământ organizat în etape oferă mari posibilităţi de concentrare și activare a elevilor cât și a profesorilor, reduce numărul materiilor predate în paralel şi disciplinează, mai ales în mijlocul unei civilizaţii în care asaltul informaţional şi efectul de dispersie joacă un rol atât de important. Prin aceasta procedura se asigură şi un echilibru între procesele de memorare şi cele de uitare: teme din materiile fundamentale sunt prelucrate intensiv un timp mai îndelungat până se ajunge la o imagine închegată şi lesne de reţinut, după care are loc trecerea la altă disciplină. La o scară mai mică, aceasta pendulare este de regăsit în fiecare unitate de predare-învăţare (epocă, zi, oră).

 

Structura zilei

La început sunt programate materiile ce presupun o mai mare implicare a componentei cognitiv-aptitudinale. Urmează cele ce necesită o continuă repetare ritmica (limbile moderne, euritmia, gimnastica, muzica, religia). Spre prânz sau după-amiaza se desfăşoară activităţile practice, deci cele care se adresează mai mult componentei
volitiv-acționale (lucrul manual, meserii, grădinărit etc). Sensul este deci: preluare – trăire – executare – plăsmuire.

 

Structura cursului principal

•  partea ritmică – se adresează mai mult componentei afectiv-motivaţionale şi are drept scop activarea elevilor, pregătirea pentru lecţie prin crearea unei atmosfere adecvate (se fac exerciţii ritmice de mişcare, se cultivă rostirea prin exerciţii de plastica vorbirii, se cântă vocal şi la block flote); este obligatorie pentru fiecare curs principal de la ciclul primar şi până la liceu;

• partea de predare-învăţare – se adresează componentei cognitiv-aptitudinale;

• partea acţională constituie componenta volitivă prin lucrul la caietele de epocă şi prin efectuarea unor exerciţii individuale;

• partea de povestire constituie componenta afectivă şi de cunoaştere, fiind obligatorie de la clasele primare la liceu.

4.    Principiul creării unui ambient educaţional adecvat obiectivelor se referă la faptul că o şcoală Waldorf presupune o anumită atmosferă şi un ambient arhitectonic adecvat, cu o anumită cromatică şi decoraţiune a interioarelor, cu spaţii potrivite activităţilor complementare la care elevii participă în funcţie de afinităţi şi înclinaţii.

5.    Principiul asigurării unui echilibru între teorie şi practică

6.     Principiul predării artistice se referă la faptul că predarea este considerată o artă şi e profesată ca atare. Profesorii ajută copiii să descopere şi să iubească lumea înconjurătoare în contextul fundamentării antropologice a predării. Ei trebuie să trezească facultăţile latente ale copilului astfel încât în faza liceală să fie apt de a dezvolta o gândire cu un înalt grad de abstractizare.

7.    Principiul flexibilizării şi integrării noţiunilor se referă la faptul că spiritul vremii actuale pretinde o vocaţie cu caracter global în ordonarea stocului imens de informaţii a căror aglomerare ameninţă fiinţa cu strivirea. Pedagogia Waldorf promovează o orientare integralist-funcţionalistă, străduindu-se să livreze noţiuni vii cu un grad de abstractizare potrivit vârstei. În acest sens, ea recomandă traseele: de la întreg la parte, de la cunoştinţe la cunoaştere, de la nominal la noţional, de la cuvânt la gând. Prin aceasta întregul proces instructiv-educativ este privit ca un permanent proces de formare a personalităţii de sine stătătoare, aptă de a se integra în societate.

 

Plaja orară a şcolii, construită pe baza planului cadru are următoarele elemente specifice pedagogiei Waldorf:

– activitatea didactică începe zilnic la orele 7,45 – prin întâlnirea colectivului de cadre didactice;

– ziua de şcoală începe cu cursul principal, curs care ocupă 110 minute (două ore fără pauză) şi cuprinde una dintre disciplinele: limba română, matematică, biologie, fizică, chimie, istorie, geografie, istoria artei. Aceste discipline se predau în epoci (module); elevii nu primesc calificative sau note, neexistând medii de sfârșit de semestru, ci numai la sfârșit de an școlar; la sfârșitul anului școlar, pe lângă acestea, părinții primesc o evaluare descriptivă completă privind activitatea și evoluția copilului pe parcursul anului școlar;

– lungimea epocii se calculează în funcţie de numărul de ore alocat disciplinei; de obicei, o epocă/modul durează 3-4 săptămâni;

– lecţia de la cursul principal este urmată de o pauză mare (20 min);

– după cursul principal ziua continuă cu limbile străine (engleză, germană, franceză), începând din clasa I, educaţie muzicală, pictură, educaţie fizică, tehnologii, ore de exerciţii pentru disciplinele studiate în epoci; aceste ore au durata de 50 minute;

– fiecare cadru didactic foloseşte materiale selectate în funcţie de cerinţele programei;

– la cursul principal se întocmeşte pentru fiecare disciplină caietul de epocă cu toţi elevii clasei, caiet ce se substituie manualului;

– demersurile educative din cadrul orelor de curs se completează cu activităţile extraşcolare;

– activităţile extraşcolare se desfăşoară în funcţie de situaţie în sala de concert, de teatru, în muzee, în sere, pe terenul agricol, etc. cu participarea cadrelor didactice şi eventual a părinţilor; cele mai importante sunt serbările și spectacolele susținute de elevi, bazarele și sărbătorile de peste an, la care cadrele didactice, elevii și părinții participă împreună; implicarea permanenta a părinților în activitățile scolii și ale clasei din care face parte copilul este esențială, din punctul nostru de vedere, pentru evoluția prezentă și ulterioară a copilului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *